Vilkår

1. Generelt

Avtalen gjelder kjøp av tjenester og utstyr fra Fredrikstad EnergiSalg AS (heretter kalt VORD). Viva Labs AS er underleverandør. Ved å bruke tjenesten aksepterer du disse vilkårene. Du er også ansvarlig for alle du gir tilgang til systemet. Avtalen gjelder kun for private boliger, leiligheter, fritidsboliger og rekkehus.

2. Utstyr

2.1 Kundens maskinvare
Utstyr kjøpt fra VORD er kundens eiendom. Garantien på utstyr følger regelverket ved kjøp, men VORD garanterer ikke at utstyret vil kunne støtte all fremtidig funksjonalitet. Garantien på utstyret dekker ikke skader forårsaket av ytre fysiske påvirkninger eller andre omstendigheter som f.eks. hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse.

Maskinvaren krever abonnement for å fungere. Ved oppsigelse av abonnement vil det ikke lenger være mulig å bruke løsningen.

2.2 Videoovervåkning
Bruk av videoovervåking i private hjem krever ingen tillatelse fra myndighetene, så lenge allmennheten ikke har tilgang. Om det er fri tilgang til boligen, er kunden ansvarlig for søknad til myndighetene.

3. Tjenesten

VORD garanterer en oppetid på tjenesten på minimum 99,9 %, unntatt tidsrommene der vi gjør planlagt vedlikehold eller der uunngåelig nedetid skjer på grunn av nettverks- eller leverandørproblemer.

Tjenesten forutsetter en stabil bredbåndstilkobling og kontinuerlig strømtilgang i husstanden. VORD tar ikke ansvar for nedetid forårsaket av husholdningens internettleverandør eller strømbrudd.

4. Personvern

4.1 Datainnsamling
VORD samler data fra sensorene, kontaktene og eventuelt annet utstyr installert og fra GPSen i mobiltelefoner med appen installert for å tilpasse oppvarming og apparatstyring i hjemmet ditt. VORD bruker sensorene til å merke om det er noen i boligen, og mobiltelefonen til å identifisere hvem som er hjemme.

Systemet geoposisjonerer ikke kontinuerlig. VORD registerer kun avstanden fra boligen, bevegelse mot eller fra boligen, og hastighet.

VORD kan bruke samlet data til å forbedre produktet og hjelpe brukerne til å styre boligen bedre. Aggregert forbruksdata kan brukes som sammenligningsgrunnlag for å hjelpe brukere å forstå sitt eget strømforbruk.

4.2 Kundeansvar
Kunden tar ansvar for å sikre at brukernavn og passord eller tilgang ikke gis til uvedkommende og at alle husholdningens medlemmer har individuelle brukernavn og passord.

4.3 Personvernerklæring
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson og/eller husstand. VORD definerer to grupper av personopplysninger. Kontaktinformasjon, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og spesielt sensitiv data, som sensordata og videoklipp.

Viva Labs AS er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler. All behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn for at Viva Labs skal kunne utføre de tjenester VORD leverer.

Tilgang til spesielt sensitiv data er begrenset til teknisk personell med behov for denne tilgangen for å utøve sitt virke. Det undertegnes en egen erklæring før slik tilgang gis. All tilgang logges med tidspunkt og dato.

5. Betalingsbetingelser og prisjusteringer

5.1 Abonnement
Løpende abonnement faktureres det registrerte kredittkortet forskuddsvis fra 7 dager etter at VORD er bestilt. Ved misligholdt betaling av løpende abonnement har VORD rett til å midlertidig koble ut tjenesten uten varsel inntil utestående beløp er betalt. Abonnenten plikter fortsatt å betale for tjenesten selv om tjenesten i et slikt tilfelle midlertidig er koblet ut.

5.2 Endring av avtalen
VORD kan foreta mindre endringer av priser og andre vilkår. Endringer vil bli varslet senest en måned før endring, og regnes fra det tidspunktet VORD har sendt meldingen. Slike endringer vil bli varslet ved publisering på VORDs kundesider og ved e-post til abonnenten. Meldinger anses mottatt av kunden tretti (30) dager etter publiseringsdato. Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen fra datoen de trer i kraft, med mindre avtalen sies opp av en av partene før dette tidspunktet.

6. Ansvar og begrensninger

6.1 VORD er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av teknisk svikt eller manglende tjeneste når dette ikke har direkte sammenheng med grov uaktsomhet hos selskapet.

6.2 VORD er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av krig, krigslignende situasjoner, streik, lockout, boikott, blokade, naturkatastrofe eller lignende omstendigheter, uansett om VORD skulle være part i eller offer for slike hendelser. Dette gjelder også større hendelser som berører vår normale tjeneste.

6.3 VORD er ikke ansvarlig for konsekvenser av lovendringer eller pålegg fra offentlig myndighet.

6.4 VORD er ikke ansvarlig for eksterne komponenter (for eksempel wifi-router) knyttet til systemet, og konsekvensen av uteblitt virkning av disse.

6.5 Kunden må omgående og skriftlig melde fra om inntruffet skade eller forhold som kan føre til erstatningskrav.

7. Varighet - oppsigelse av abonnement

Abonnementet starter 7 dager etter bestilling og løper frem til en av partene sier opp avtalen. Kunden sier opp abonnementet ved å bruke egnet funksjonalitet til dette.

VORD er en integrert maskinvare- og programvareløsning. Det kreves dermed abonnement for tilgang, og ved oppsigelse av abonnement slutter produktet å fungere. Det er ikke mulig å returnere maskinvaren til VORD ved oppsigelse.

8. Mislighold

Misligholder kunden eller VORD sine forpliktelser vesentlig ifølge avtalen, kan den krenkende part sette en rimelig frist for å få forholdet rettet. Om feil eller mangler ikke er utbedret innen fristens utløp, kan avtalen heves med 30 dagers varsel. Ved berettiget reklamasjon av tekniske leveranser skal VORD reparere eller erstatte med nytt det som ikke er i kontraktsmessig stand jfr. forbrukerkjøpsloven § 29. VORD har ikke erstatningsplikt ut over kostnadsfri reparasjon eller utskifting.

9. Verneting

Hvis det oppstår tvister mellom parter skal disse søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke blir enige avgjøres tvisten ved domstolen i Oslo.